το νομικο καθεστως των Ιμιων        υφαλοκρηπιδα      Ιμβρος-Τένεδος
 
Οι ιταλοτουρκικές συμβάσεις του 1932
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ιταλοτουρκικής "σύμβασης για τον καθορισμό των χωρικών υδάτων ανάμεσα στις ακτές της Ανατολίας και του νησιου του Καστελλορίζου" η οποια υπεγράφη στην Αγκυρα στις 4 Ιανουαριου 1932 και το κειμενο του συνημμένου πρωτοκόλλου που υπεγράφη στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, στην Αγκυρα στις 28 Δεκεμβριου του ίδιου ετους με τα επιμέρους στοιχεια αυτης της οριοθέτησης.
    "Η Βασιλική Κυβέρνησις της Ιταλίας αντιπροσωπευομένη υπό της Αυτού εξοχότητος του βαρόνου POMPEO ALOISI πληρεξουσίου Υπουργού και πρεσβευτού εν τουρκία αφ' ενός και η κυβέρνησις της τουρκικής Δημοκρατίας αντιπροσωπευομένη υπό της Αυτού εξοχότητος του ιατρού κυρίου TEUFIK RUSTUREY, Υπουργού των Εξωτερικών, βουλευτού Σμύρνης αφ΄ετέρου.
 Επιθυμούσαι να διατηρήσουν και να σταθεροποιήσουν έτι περισσότερον τάς σχέσεις της ειλικρινούς φιλίας αι οποίαι λίαν ευτυχώς υφίστανται μεταξύ των, απεφάσισαν να διακανονίσουν διά μιας αμέσου διευθετήσεως την διαφοράν την αναφυείσαν μεταξύ της Ιταλίας και της Τουρκίας σχετικώς με την κυριαρχίαν επί των νησίδων των κειμένων μεταξύ των ακτών της Ανατολίας και της νήσου  Καστελλορίζου, ως επίσης και επί της νήσου Καρά Αντά, και να προβούν εις την οριοθέτησιν των χωρικών υδάτων των περιβρεχόντων τας ανωτέρω νησίδας η κυριότης των οποίων απετέλεσε το αντικείμενον αμφισβητήσεως μεταξύ των, κατόπιν της ερμηνείας των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης της Λωζάνης.
Οι υπογραφόμενοι, μετά την παρουσίασιν των πληρεξουσίων εγγράφων των αναγνωρισθέντων εν απολύτω τάξει, συνεφώνησαν επί των κάτωθι σημείων:
Αρθρον 1
  Η Ιταλική κυβέρνησις αναγνωρίζει την κυριαρχίαν της Τουρκίας επί των κάτωθι αναφερομένων νησίδων: Βολό (Τσατάλ-Αντά), Οχεντρα (Ουβαντίρε), Φουρνάκια, Κατώβολο, Γρασσούδι, (ΝΑ του Κατωβόλο). Αι νησίδες του Ταχαταλλότα, Πηγή, Νησί της Πηγής, Ρετζίφ, Αγριελιά, Προυσεκλής (βράχος), Πάνω Μάκρη, Κάτω Μάκρη (περιλαμβανομένων και των βράχων), Μαραθών, Ρόκκο Βουτσάκι, Ντάτσια (Ντάσια), Νησί της Ντάσιας, Πρασούδι (Β. της Ντάσιας) Αλιμεντάρια, Καράβολα.
    Αρθρον 2
   Η νησίς του Καρά-Αντά κειμένη εντός του κόλπου του Μπουντρούμ, θα ανήκη επίσης εις την Τουρκίαν.
     Αρθρον 3
  Αντιθέτως η τουρκική κυβέρνησις αναγνωρίζει την κυριαρχίαν της Ιταλίας επί των νησίδων των κειμένων εντός της ζώνης της οριζομένης υπό της περιμέτρου του κύκλου ο οποίος θα έχη ως κέντρον τον Θόλον της Εκκλησίας της πόλεως του Καστελλορίζου και ως ακτίνα την απόστασιν  μεταξύ του κέντρου τούτου και του ακρωτηρίου του Αγίου Στεφάνου (κατεύθυνσις του ανέμου) τουτέστιν:
  Ψωραδιά, Πολαφάδας, ’γιος Γεώργιος (δύο νήσοι αναφερόμενοι εις τον αγγλικόν χάρτην αρ.326), Ψωμί (Στρογγυλό, Αγγλικός χάρτης 236) Κουτσουμπόρα (βράχοι), Μαύρο Ποινάκι, Μαύρο Ποινί.
  Εκτός των νήσων τούτων των κειμένων εντός της ανωτέρω αναφερομένης περιμέτρου αι νησίδες του Αγίου Γεωργίου (Ρω), Δραγονέρα, ROSS και Υψηλή (Στρογγυλή) θα ανήκουν επίσης εις την Ιταλίαν.
     Αρθρον 4
   Εξυπακούεται ότι όλαι αι νήσοι, και όλαι αι νησίδες και οι βράχοι οι κείμενοι εκατέρωθεν της διαχωριστικής γραμμής των υδάτων ως αύτη καθορίζεται υπό της παρούσης Συμβάσεως είτε αι ονομασίαι αυτών αναφέρονται εις ταύτην είτε όχι, θα ανήκουν εις το κράτος εις την κυριαρχίαν του οποίου υπόκειται η ζώνη εντός της οποίας ευρίσκονται αι ανωτέρω νήσοι, νησίδες και βράχοι.
     Αρθρον 5
   Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα μέρη συνεφώνησαν επίσης εις τον καθορισμόν των χωρικών υδάτων ως εξής:
    Προς Ανατολάς
  Εξ ενός σημείου εις το μέσον της αποστάσεως μεταξύ του ακρωτηρίου του Αγίου Στεφάνου (κατεύθυνσις του ανέμου) και του ακρωτηρίου Γάτα.
Εκείθεν, κατ' ευθείαν γραμμήν, έως έν σημείον κείμενον εις το μέσον της αποστάσεως μεταξύ Ψωμί και Προυσεκλής. Εξ αυτού του σημείου, κατ' ευθείαν γραμμήν έως έν σημείον κείμενον εις το μέσον της αποστάσεως μεταξύ Μαύρο Ποινίς (MAVRO POINIS) και Προυσεκλής. Εξ αυτού του σημείου, κατ' ευθείαν γραμμήν, έως έν σημείον κείμενον εις το μέσον της αποστάσεως μεταξύ του ακρωτηρίου Νύφτης και του βράχου Προυσεκλής. Εξ αυτού του τελευταίου σημείου, κατ' ευθείαν γραμμήν, έως έν σημείον κείμενον εις το μέσον της αποστάσεως μεταξύ της ΒΑ ακτής της νήσου Υψηλής (Στρογγυλή) και της ΝΔ ακτής της νήσου Νησί της Δασιάς.
  Εξ αυτού του σημείου, κατ' ευθείαν γραμμήν, έως έν σημείον κείμενον εις απόστασιν τριών μιλλίων Νοτίως του Τουγκ Μπουρνού.
    Προς Νότον
  Εξ αυτού του τελευταίου σημείου, η γραμμή διέρχεται μέχρις ενός σημείου κειμένου εις απόστασιν τριών μιλλίων νοτίως του ακρωτηρίου Νότιος Υψηλή διά να συναντήση τα μή αμφσβητούμενα θαλάσσια όρια.
    Προς Βορράν
 Εκ του σημείου του κειμένου εις το μέσον της αποστάσεως μεταξύ του ακρωτηρίου Αγίου Στεφάνου (κατεύθυνσις ανεμου) και του ακρωτηρίου Γάτα, η γραμμή συνεχίζει κατ' ευθείαν διεύθυνσιν μέχρι ενός σημείου κειμένου εις το μέσον της αποστάσεως, μεταξύ του ακρωτηρίου Αγίου Στεφάνου (κατεύθυνσις ανέμου) και του ακρωτηρίου Βαθύ.
   Εξ αυτού του σημείου, κατ' ευθείαν γραμμήν έως έν σημείον κείμενον εις το μέσον της αποστάσεως μεταξύ του ακρωτηρίου Λιμενάρι και των βράχων Βουτζάκις.
     Εξ αυτού του τελευταίου σημείου, μέχρις ενός σημείου κειμένου εις το ήμισυ της αποστάσεως Δραγονέρα και των βράχων Βουτζάκι.
     Εξ αυτού του τελευταίου σημείου η γραμμή διέρχεται από Βορράν μέχρι ενός σημείου κειμένου εις το μέσον της αποστάσεως μεταξύ του ΒΑ σημείου της νήσου Αγίου Γεωργίου (RHO) και του σημείου της ακτής της Ανατολίας του πλησιέστερου προς το βορεινόν άκρον της νήσου.
     Εξ αυτού του σημείου, μέχρι ενός σημείου κειμένου εις το μέσον της αποστάσεως μεταξύ Πρασσούδι και του ΝΔ άκρου της νήσου Αγίου Γεωργίου (RHO).
     Εξ αυτού του τελευταίου σημείου, η γραμμή κατ' ευθείαν διεύθυνσιν διέρχεται μέχρι ενός σημείου κειμένου εις απόστασιν τριών μιλλίων Νοτίως της νήσου Βόλο διά να συναντήση την θαλασσίαν οροθετικήν γραμμήν η οποία δεν αμφισβητείται.
     Η οροθετική γραμμή, ως περιγράφεται εις το παρόν άρθρον, ορισθείσα υπό των Συμβαλλομένων Μερών με τον σκοπόν να καθορίσουν εις ποίον ανήκουν αι νήσοι και νησίδες αι ευρισκόμεναι εκατέρωθεν αυτής της γραμμής συναντά, προς ανατολάς εις έν σημείον ευρισκόμενον εις απόστασιν τριών μιλλίων νοτίως του Τούγκ Μπουρνού και προς δυσμάς εις έν σημείον κείμενον εις απόστασιν τριών μιλλίων της νήσου Βόλο, εις γενικήν θαλλασίαν οροθετικήν γραμμήν η οποία δεν αμφισβητείται υπό της Τουρκίας και της Ιταλίας.
     Αρθρον 6
  Αι ονομασίαι των προαναφερθεισών τοποθεσιών έχουν ληφθή από τον Ιταλικόν χάρτην αρ.624, τον γαλλικόν αρ.5551, και τον Αγγλικόν αρ.236.
 Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι εις την περίπτωσιν διαφοράς μεταξύ του κειμένου της παρούσης Συμβάσεως και των συνημμένων χαρτών, θα ληφθή υπ' όψιν το κείμενον της Συμβάσεως.
     Αρθρον 7
  Η παρούσα Σύμβασις θα επικυρωθή και οι επικυρώσεις θα ανταλλαγούν εις την Ρώμην μόλις τούτο καταστή δυνατόν.
 Η Σύμβασις θα τεθή εν ισχύ δεκαπέντε ημέρας από της ημερομηνίας της ανταλλαγής των επικυρώσεων. Οι διαπεπιστευμένοι των Συμβαλλομένων Μερών Υπέγραψαν την παρούσαν Σύμβασιν και έθεσαν επ' αυτής τάς σφραγίδας των.
Εγένετο εις δύο αντίτυπα εν  Αγκυρα την 4ην Ιανουαρίου 1932.
     (L.S.) ALOISI (L.S.) T.RUSTU
     [Ακoλουθεί το κείμενο του συνημμένου πρωτοκόλλου της 28ης Δεκεμβρίου 1932]
     Αι λοιπαί νήσοι
   Ο Ιταλός και οι Τούρκοι αντιπρόσωποι, συμφώνως προς τας διατάξεις των ανταλλαγεισών επιστολών την 4ην Ιανουαρίου 1932 κατόπιν της υπογραφής της Συμβάσεως της φερούσης την ιδίαν ημερομηνίαν και υπογραφείσης μεταξύ της Ιταλίας και της Τουρκίας με τον σκοπόν όπως καθορισθή η κυριότης των νήσων, νησίδων και βράχων κειμένων μεταξύ της νήσου Καστελλορίζου και των ακτών της Ανατολίας, ως επίσης και της νήσου Καρά-Αντά, και μεθοδευτή η οροθέτησις των χωρικών υδάτων των περιβρεχόντων τας ανωτέρω νήσου, νησίδας και βράχους, επιστολών διά των οποίων τα δυο Μέρη ανέλαβον την υποχρέωσιν να προτείνουν εις τας οικείας κυβερνήσεις των όπως αύται προβούν εις τον περαιτέρω καθορισμόν του εναπομείναντος τμήματος των Ιταλο-Τουρκικών Θαλασσίων συνόρων τα οποία ουδαμίας αμφισβητήσεως αποτελεί αντικείμενον, συνηντήθησαν προς τούτο εις το Υπουργείον Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας εν Αγκύρα την 28ην Δεκεμβρίου 1932.
     Παρευρίσκοντο:
     Διά την Ιταλικήν κυβέρνησιν: Ο πλοίαρχος Κύριος ROBERTO SOLDATI Ναυτικός και Αεροπορικός ακόλουθος παρά τη Πρεσβεία της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλείου της Ιταλίας εν Τουρκία.
     Διά την Τουρκικήν κυβέρνησιν: Σαίπ Μπέη, Σύμβουλος Πρεσβείας, Προιστάμενος του 1ου Τμήματος του Υπουργείου. Ερτογρούλ Μπέη, πλοίαρχος φρεγάδας Ασήμ Μπέη, Διοικητής του επιτελείου Χαιρεττήν Μπέη, πλοίαρχος Κορβέττας
     Πρό του καθορισμού της οροθετικής γραμμής ο Ιταλός αντιπρόσωπος συνεφώνησεν μετά των  Τούρκων αντιπροσώπων, επί των κατωτέρω αρχών σχετικώς με τον καθορισμόν της οροθετικής γραμμής, ίνα αποφευχθή διάστασις γνωμών αι οποίαι δυνατόν να εκφρασθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων:
     (1) Η οροθετική γραμμή χαράσσεται διά να καθορισθή εις ποίον ανήκουν τα εδάφη τα κατεχόμενα υπό των δύο κρατών και ουχί διά να διαχωρισθή η θάλασσα.
     (2) Εν τούτοις μεταξύ της ελαχίστης αποστάσεως των εδαφών των δυό μερών και μιάς αποστάσεως 12 μιλλίων (1 μίλλιον 1852) η οροθετική γραμμή θα καθορίζη την κυριαρχίαν των δυο χωρών επί της θαλάσσης. Επομένως εξυπακούεται ότι εις τας περιοχάς όπου η απόστασις αύτη υπερβαίνει τα δώδεκα μίλλια η οροθετική γραμμή δεν θα επηρεάση την έκτασιν των χωρικών υδάτων των δυο χωρών.
     Κατόπιν τούτου αι δύο Αντιπροσωπείαι
     1.10 μίλλια νοτίως της νησίδος Βόλος
     2.Εις το ήμισυ της αποστάσεως μεταξύ του φάρου του Καραμπουρνού (Ρόδου) και του ακρωτηρίου Καπούια (Ανατολίας)
     [Ακoλουθούν άλλα είκοσι επτά (27) εδάφια, τα οποία καθορίζουν την χάραξη της οριοθετικής γραμμής]
     30. Εις το ήμισυ της αποστάσεως μεταξύ Καρντάκ (ρ.σ.κ.) και Κάτω Ι. (Ανατολίας)
     [Ακoλουθούν επτά (7) παρόμοια εδάφια και τέσσερις ειδικές περιπτώσεις]
     Η ορθογραφία των τοποθεσιών που αναφέρονται έχει ληφθεί από τους προαναφερομένους αριθμημένους αγγλικούς χάρτες.
     Εις την περίπτωσιν διαφοράς μεταξύ του κειμένου της παρούσης Συμβάσεως και των συνημμένων χαρτών, θα ληφθή υπ' όψιν το κείμενον της Συμβάσεως."

ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΣΟΛΝΤΑΤΙ
Σ.ΣΑΙΠ
ΕΡΤΟΓΡΟΥΛ
Μ. ΑΣΙΜ
 ΧΑΙΡΕΝΤΙΝ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1 Φεβρουαρίου 1996, (Μ.Π.Ε.)